Trang chủ  
  Tin tức  
  Giới thiệu  
  Tuyển sinh  
  Đào tạo  
  Khoa học - Công nghệ  
  Giáo viên-Sinh viên  

Trang chủ > Đào tạo

Chuẩn đầu ra các ngành đại học

14/05/14 | 00:00

Trường ĐHCN Việt-Hung công bố chuẩn đầu ra các ngành ĐH:
1. Chuẩn đầu ra khoa Cơ khí
2. Chuẩn đầu ra khoa Ô tô
3. Chuẩn đầu ra Điện-Điện tử-CNTT
4. Chuẩn đầu ra khoa Quản trị - KT-NH
5. Chuẩn đầu ra khoa Xây dựng


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

trình độ Đại học, Cao đẳng tại Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung


HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG

Căn cứ Quyết định số 4993/QĐ-BCT ngày 03 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thư­­­ơng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường ĐHCN Việt - Hung;

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 được Quốc hội ban hành năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH :

            Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra 17 ngành (08 ngành đào tạo bậc đại học và 09 ngành đào tạo bậc Cao đẳng hệ chính quy) tại Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung bao gồm:

Stt

Mã ngành

Trình độ

Tên chương trình đào tạo

1

D510301

Đại học

Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

2

D480201

Đại học

Công nghệ thông tin

3

D510201

Đại học

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

4

D510205

Đại học

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

5

D510103

Đại học

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

6

D340201

Đại học

Tài chính ngân hàng

7

D340101

Đại học

Quản trị kinh doanh

8

D310101

Đại học

Kinh tế đầu tư

9

C510301

Cao đẳng

Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

10

C480201

Cao đẳng

Công nghệ thông tin

11

C510201

Cao đẳng

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

12

C510205

Cao đẳng

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

13

C510103

Cao đẳng

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

14

C510103

Cao đẳng

Quản lý xây dựng

15

C340201

Cao đẳng

Tài chính ngân hàng

16

C340101

Cao đẳng

Quản trị kinh doanh

17

C340301

Cao đẳng

Kế toán

Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng khoa, Trưởng bộ môn và Trưởng các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chi tiết xem tại đây

Các bài khác

Thông báo tổ chức học tiếng Anh 1 cho các lớp tại HL vào học kỳ phụ năm học 2013-2014 (20/06/2014)

Thông báo tạm dừng phát bằng tốt nghiệp cho SV chưa nhận đúng hạn (02/06/2014)

Công khai chất lượng đào tạo (21/01/2013)