Trang chủ  
  Tin tức  
  Giới thiệu  
  Tuyển sinh  
  Đào tạo  
  Khoa học - Công nghệ  
  Giáo viên-Sinh viên  

Trang chủ > Đào tạo > Sổ tay sinh viên

Các mẫu đơn cho SV

21/04/13 | 23:18

Sinh viên có thể tìm các mẫu đơn tại đây

 STT

 Danh mục

 Tải file

 Hướng dẫn
   ĐÀO TẠO
 

1

 Đơn xin đăng ký học phần  BM_PDT_don_xin_dkhp.pdf SV xin xác nhận đầy đủ và nộp về Khoa sinh viên

2

 Đơn xin chuyển lớp học phần  BM_PDT_don_xin_chuyen_lop_hp.pdf SV xin xác nhận đầy đủ và nộp về Khoa sinh viên

3

 Đơn xin hủy đăng ký học phần  BM_PDT_don_xin_huy_dkhp.pdf SV xin xác nhận đầy đủ và nộp về Khoa sinh viên, lưu ý thời hạn giải quyết

4

 Đơn bảo lưu kết quả học tập  DonXinBaoLuuKetQuaHocTap.doc SV xin xác nhận đầy đủ và nộp về Khoa sinh viên

5

 Đơn xin chuyển ngành học  bieu_don_xin_chuyen_nganh_hoc.doc SV xin xác nhận đầy đủ và nộp về Khoa sinh viên
6  Đơn xin chuyển địa điểm học
 DonXinChuyenDiaDiemHoc.doc SV xin xác nhận đầy đủ và nộp về Khoa sinh viên
  CÔNG TÁC HS, SV
 
 1  Đơn đề nghị cấp lại mật khẩu   don_xin_caplaimatkhau.pdf  SV nộp trực tiếp tại Phòng CTCT HSSV
 2  Giấy cam kết trả nợ
 BM_cam_ket_tra_no_von_ngan_hang.doc  SV nộp trực tiếp tại Phòng CTCT HSSV
 3   Giấy xác nhận vay vốn
 bm_giay_xac_nhan_vay_von.doc  SV nộp trực tiếp tại Phòng CTCT HSSV
 4  Đơn xin miễn giảm học phí
 bm_donxinmiengiam_hocphi.doc  SV nộp trực tiếp tại Phòng CTCT HSSV
 5  Giấy xác nhận học sinh, sinh viên
 bm_giay_xacnhan_hocsinh_sinhvien_viu.doc  SV nộp trực tiếp tại Phòng CTCT HSSV
 6  Lý lịch học sinh, sinh viên
 bm_lylich_HSSV.doc  SV nộp trực tiếp tại Phòng CTCT HSSV
 7  Đơn xin chỉnh sửa thông tin
 bm_don_xin_chinhsuathongtin.doc  SV nộp trực tiếp tại Phòng CTCT HSSV
 8  Giấy giới thiệu đăng ký xe máy
 bm_giaygioithieu_dkxemay.doc  SV nộp trực tiếp tại Phòng CTCT HSSV

Phòng Đào tạo


Các bài khác

Đơn xin đi thực tập (27/02/2011)